phieu-bao-duong-bao-tri-dinh-ky-PDF

Phiếu bảo dưỡng máy phát điện định kỳ hàng năm, tháng

Dịch vụ bảo trì máy phát điện. Phiếu Bảo dưỡng định kỳ – Thời gian Bảo dưỡng định kỳ PDF

Bảo dưỡng chế độ B: Thực hiện định kỳ hàng năm hoặc 250 giờ máy chạy. – Bảo dưỡng chế độ C: Thực hiện sau thời gian 5-6 năm hoặc 2000-3000 giờ máy chạy máy

Both comments and trackbacks are currently closed.