tủ hòa đồng bộ

CÁC CHỨC NĂNG CỦA TỦ HÒA ĐỒNG BỘ. 1. Các chế độ hoạt động: Mỗi máy phát có thể hoạt động ở chế độ tự động – bán tự động – bằng tay và ngừng. OFF: Không thể khởi

Tủ hòa đồng bộ máy phát điện · Tần số: Tần số (F) của từng máy phát hoạt động trong hệ thống hòa đồng bộ phải bằng nhau · Điện áp: Điện áp (U) của từng máy phát

Both comments and trackbacks are currently closed.