quy-trinh-bao-tri-may-phat-dien-a-b-c-d

quy trình bảo trì bảo dưỡng máy phát điện theo mức độ

Đánh giá mức độ bảo trì bảo dưỡng máy phát điện

– Bảo dưỡng chế độ A: Thực hiện đinh kỳ hàng 1-3 tháng. – Bảo dưỡng chế độ B: Thực hiện định kỳ hàng năm hoặc 250 giờ máy chạy. – Bảo dưỡng chế độ C: Thực hiện sau thời gian 5-6 năm hoặc 2000-3000 giờ máy chạy. – Bảo dưỡng chế độ D: Thực hiện hiện sau thời gian 9-10 năm hoặc 4000-6000 giờ máy chạy

Both comments and trackbacks are currently closed.